Szappan, krém házi gyártása

A kozmetikai termékek forgalmazásához szükséges egy termék információs dokumentáció összeállítása, ami az előírt termékbiztonságra vonatkozó szabályoknak való megfelelés igazolására szolgál. A megkívánt dokumentáció összeállítása és az előírt feltételek biztosítása szinte reménytelen kézműves kozmetikai termékek, házi szappan, krém esetében.

A 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet szerint:

 • 2. §
  • (2) Kozmetikai termék gyártását olyan személy irányíthatja, aki gyógyszerészi, orvosi, felsőfokú vegyészi, illetve vegyészmérnöki végzettséggel, valamint a szakterületen 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik (a továbbiakban: felelős személy).
  • (3) A rendelet szempontjából gyártásnak minősül az üzemi előkészítési, feldolgozási, csomagolási műveletek összessége (a továbbiakban: gyártási tevékenység), melynek során a termék összetételében változás következhet be, illetve amely a termék biztonságos használatát befolyásolhatja.
  • (4) Kozmetikai terméket tilos előállítani veszélyes anyag vagy keverék, illetve gyógyszer előállítására szolgáló üzemrészben.
  • (6) Tilos olyan kozmetikai terméket (ideértve a mintapéldányt is) forgalomba hozni, amelynek végső összetételét - az ismételt dózis toxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxikokinetikával kapcsolatos vizsgálatok kivételével - az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében, alternatív módszer európai közösségi szintű hivatalos elfogadását követően az alternatív módszertől eltérően állatkísérlet felhasználásával igazolták.
  • (7) 2009. március 11. napjától tilos olyan kozmetikai terméket (ideértve a mintapéldányt is) forgalomba hozni, amely olyan összetevőt vagy összetevő-kombinációt tartalmaz, amelyet - az ismételt dózis toxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxikokinetikával kapcsolatos vizsgálatok kivételével - az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében, alternatív módszer európai közösségi szintű hivatalos elfogadását követően az alternatív módszertől eltérően állatkísérlet felhasználásával igazolták.
  • (8) 2013. március 11. napjától tilos olyan kozmetikai terméket (ideértve a mintapéldányt is) forgalomba hozni, amelynek végső összetételére, illetve egyes összetevőire vagy összetevő-kombinációira vonatkozóan az ismételt dózis toxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxikokinetikával kapcsolatos vizsgálatokat az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében alternatív módszer európai közösségi szintű hivatalos elfogadását követően az alternatív módszertől eltérően állatkísérlet felhasználásával igazolták.
 • 3. §
  • (1) A gyártási tevékenységet a gyártó, illetve meghatalmazott képviselője jelenti be a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a gyártás helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetéhez (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet).
  • (2) A gyártási tevékenység bejelentése kötelező minden újonnan létesített, bővített, felújított kozmetikai terméket előállító üzem működésének megkezdését megelőzően legalább 30 nappal.
  • (3) A gyártási tevékenység bejelentésének tartalmaznia kell:
   • a kozmetikai termék gyártójának nevét, székhelyét, a gyártó meghatalmazott képviselőjének nevét és elérhetőségi adatait, illetve a gyártás telephelyének címét,
   • a felelős személy nevét, szakképzettségének, szakmai gyakorlatának okirati igazolását,
   • a gyártandó kozmetikai termék terméktípusát,
   • a termékinformációs dokumentáció tárolási helyét.
 • 5. §
  • (1) A kozmetikai termék gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője, vagy az a személy, akinek megrendelésére a kozmetikai terméket gyártották, vagy aki importált kozmetikai terméknek a közösségi forgalomba hozataláért felelős, a termék címkéjén a 9. § (1) bekezdés b) pontjában jelzett címen az illetékes hatóság számára könnyen hozzáférhető termékinformációs dokumentációban megőrzi:
   • a) a kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetételét, illat és illatkompozíció esetében nevét és kódszámát, a szállító azonosító adatait,
   • b) az alapanyagok és a késztermék fizikai, kémiai és mikrobiológiai előírásoknak való megfelelésére vonatkozó adatokat, illetve a termék tisztasági és mikrobiológiai ellenőrzésének szempontjait,
   • c) a jogszabálynak, illetve a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelő gyártási módszert,
   • d) a kozmetikai termék emberi egészséggel kapcsolatos biztonsági értékelése eredményét, figyelembe véve az összetevők általános toxikológiai hatását, vegyi összetételét és az expozíció mértékét,
   • e) a biztonsági értékelést végző személy nevét, címét, szakképzettségének okirati igazolását,
   • f) a kozmetikai termék használatának az emberi egészségre gyakorolt nem kívánatos hatásainak ismert adatait,
   • g) a kozmetikai termék ígért hatásainak igazolását, ahol azt a hatás, illetve a termék jellege indokolja,
   • h) a termék, illetve összetevői kifejlesztésére vagy biztonságosságának értékelésére vonatkozóan a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője, illetve beszállítója által végzett állatkísérletekkel kapcsolatos adatokat, beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok állatvédelmi előírásainak betartásával végzett bármilyen állatkísérletet.
  • (2) Amennyiben ugyanazt a kozmetikai terméket az Európai Gazdasági Térség területén belül több helyen gyártják, a gyártó megjelölheti azt a gyártási helyet, ahol az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott adatok rendelkezésre állnak, és erről értesíti az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet (a továbbiakban: OÉTI), mint nemzeti hatóságot.
  • (3) Az OÉTI a (2) bekezdés szerinti információ rendelkezésre állásának helyéről a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hatóság megkeresésére 3 munkanapon belül tájékoztatja az ellenőrző hatóságot.
  • (4) Amennyiben a kozmetikai termék az Európai Gazdasági Térség területén kívülről származik és az első import helye Magyarország, úgy a forgalmazó a forgalomba hozatal előtt tájékoztatja az OÉTI-t az (1) bekezdésben meghatározott adatok rendelkezésre állásának helyéről.
  • (5) Az (1) bekezdésben meghatározott, Magyarországon elhelyezett termékinformációs dokumentációnak magyar vagy angol nyelven kell rendelkezésre állnia.
  • (6) Az (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti információkat - az üzleti titok és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmének biztosításával - bárki számára hozzáférhetővé kell tenni, beleértve az elektronikus módokat is.
  • (7) A (6) bekezdés alapján a hozzáférhetővé tételt az (1) bekezdés a) pontja szerinti mennyiségi információk tekintetében az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagok esetében kell biztosítani:
   • a) a 2.1-2.4., a 2.6. és a 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., a 2.10., a 2.12. és a 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa,
   • b) a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály,
   • c) a 4.1. veszélyességi osztály,
   • d) az 5.1. veszélyességi osztály.