Termékinformációs dokumentáció

A hatékony piacfelügyelet érdekében a termékinformációs dokumentációt egy, a Közösség területén meghatározott címen, a termékinformációs dokumentáció helye szerinti tagállam illetékes hatósága számára könnyen hozzáférhetővé kell tenni.

A termékinformációs dokumentációnak tartalmaznia kell minden szükséges adatot az azonosításra, a minőségre, az emberi egészség biztonságára és a kozmetikai terméktől elvárt hatásokra vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a termékinformáció tartalmazza a kozmetikai termék biztonsági értékelésének elvégzését tanúsító biztonsági jelentést.

A dokumnetációval kapcsolatos általános szabályokon túlmenően adott termékkel kapcsolatban segítségre van szüksége a dokumentáció összeállításához, vegye fel kapcsolatot velünk telefonon (okostelefonon ezt a linket használva) vagy az alábbi weboldalon.

BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS, TERMÉKINFORMÁCIÓS DOKUMENTÁCIÓ, BEJELENTÉS

Biztonsági értékelés

 1. Annak igazolására, hogy a kozmetikai termék megfelel a 3. cikkben foglaltaknak, a felelős személy a kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően biztosítja, hogy a kozmetikai terméket a vonatkozó adatok alapján biztonsági szempontból értékelték, és a kozmetikai termékről az I. melléklettel összhangban biztonsági jelentést állítottak ki.
 2. A felelős személy biztosítja, hogy:

  • a) a biztonsági értékelés során figyelembe vegyék a kérdéses kozmetikai termék felhasználási célját, valamint a a végső összetétel egyes összetevőivel szembeni előrelátható rendszeres expozíciót;
  • b) a biztonsági értékelés során megfelelő, a bizonyítékok mérlegelésén alapuló megközelítést alkalmaznak valamennyi létező forrásból származó adat felülvizsgálatára;
  • c) a kozmetikai termékről kiállított biztonsági jelentést a termék forgalomba hozatalát követően szerzett további releváns információk ismeretében aktualizálják.

  Az első albekezdést azokra a kozmetikai termékekre is alkalmazni kell, amelyeket a 76/768/EGK irányelv alapján jelentettek be.

  A Bizottság, az összes érdekelt féllel szorosan együttműködve, megfelelő iránymutatásokat fogad el annak érdekében, hogy a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások meg tudjanak felelni az I. mellékletben megállapított követelményeknek. Az iránymutatásokat a 32. cikk (2) bekezdésében foglalt szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

 3. A kozmetikai terméknek az I. melléklet B. része szerinti biztonsági értékelését olyan személy végezheti, aki egyetemi gyógyszerészeti, toxikológiai, orvostudományi vagy ezekkel rokon tudományok terén végzett elméleti és gyakorlati tanulmányok vagy a tagállamok által ezzel egyenértékűnek elismert képzés elvégzését igazoló oklevéllel vagy hivatalos képesítéssel rendelkezik.
 4. Az (1) bekezdés szerinti biztonsági értékelésben említett és a kozmetikai termék biztonsági értékelése céljából, 1988. június 30. után végzett nem klinikai biztonsági tanulmányoknak meg kell felelniük a tanulmány elvégzésekor érvényben lévő, a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveiről szóló közösségi jogszabályoknak vagy a Bizottság vagy az ECHA által ezekkel egyenértékűnek tekintett nemzetközi szabványoknak.

Termékinformációs dokumentáció

 1. A kozmetikai termék forgalomba hozatalakor a felelős személy vezeti az arra vonatkozó termékinformációs dokumentációt. A termékinformációs dokumentációt az utolsó kozmetikai terméktétel forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig kell megőrizni.
 2. A termékinformációs dokumentációnak a következő információkat és adatokat kell tartalmaznia, amelyeket szükség szerint aktualizálni kell:
  • a) a kozmetikai termék leírása, amely lehetővé teszi, hogy a termékinformációs dokumentáció egyértelműen megfeleltethető legyen a kozmetikai termékkel;
  • b) a 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a kozmetikai termékről kiállított biztonsági jelentés;
  • c) a gyártási folyamat leírása, valamint nyilatkozat a 8. cikkben előírt helyes gyártási gyakorlatnak való megfelelésről;
  • d) ha azt a termék jellege vagy hatása indokolja, a kozmetikai terméktől várt hatás igazolása;
  • e) a kozmetikai termék vagy összetevői kifejlesztésére vagy biztonságosságának értékelésére vonatkozó, a gyártó, meghatalmazottjai vagy szállítói által végzett állatkísérletekre vonatkozó adatok, beleértve a harmadik államok jogszabályi követelményeinek betartása céljából végzett bármilyen állatkísérletet.
 3. A felelős személy a címkén feltüntetett saját címén, elektronikus vagy egyéb formában könnyen hozzáférhetővé teszi a termékinformációs dokmumentációt azon tagállam illetékes hatósága számára, ahol a dokumentációt tárolják.
 4. Az e cikk (1)–(3) bekezdésében foglalt követelményeket kell alkalmazni azokra a kozmetikai termékekre is, amelyeket a 76/768/EGK irányelv alapján jelentettek be.

Együttműködés a termékinformációs dokumentáció ellenőrzésével kapcsolatban

Azon tagállam illetékes hatósága, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, megkeresheti azon tagállam illetékes hatóságát, amelyben könnyű hozzáférést biztosítottak a termékinformációs dokumentációhoz, hogy igazolja, hogy a termékinformációs dokumentáció teljesíti a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelményeket és, hogy az abban szereplő információ egyértelműen bizonyítja a kozmetikai termék biztonságosságát.

A felkérést benyújtó illetékes hatóságnak indokolnia kell kérését.

E kérés alapján a megkeresett illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül és a sürgősséget figyelembe véve elvégzi az ellenőrzést, és tájékoztatja a megkereső illetékes hatóságot vizsgálata eredményeiről.

I. MELLÉKLET

A KOZMETIKAI TERMÉKEK BIZTONSÁGI JELENTÉSE

A kozmetikai termékek biztonsági jelentése legalább a következőket foglalja magában:

A. RÉSZ – A kozmetikai termékekre vonatkozó biztonsági információk

 1. A kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetétele
 2. A kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetétele, beleértve az anyag kémiai azonosítását (kémiai név, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, ahol lehetséges) és rendeltetési céljátk. Illat- és aromakompozíciók esetében a vegyület neve és kódszáma, továbbá a szállító azonosítása;

 3. A kozmetikai termék fizikai/kémiai jellemzői és stabilitása
 4. Az anyagok vagy keverékek, valamint a kozmetikai termék fizikai és kémiai tulajdonságai.

  A kozmetikai termék stabilitása az ésszerűen előrelátható tárolási körülmények mellett.

 5. Mikrobiológiai minőség
 6. Az anyag vagy keverék és a kozmetikai termék mikrobiológiai előírása. Különösen figyelni kell a szem körül, általában nyálkahártyán, sérült bőrön, három évnél fiatalabb gyerekeknél, időseknél vagy fokozott immunreakciót mutató személyeknél használt kozmetikumokra.

  Az eltartósíthatósági vizsgálat eredményei.

 7. Szennyeződések, nyomok, tájékoztatás a csomagolóanyagról
 8. Az anyagok és keverékek tisztasága.

  A tiltott anyagok nyomokban való jelenléte esetén annak igazolása, hogy jelenlétük technikailag elkerülhetetlen.

  A csomagolóanyag lényeges tulajdonságai, különös tekintettel tisztaságukra és stabilitásukra.

 9. Rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható használat
 10. A termék rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható használata. A megállapításokat indokolni kell, különösena címkén feltüntetett figyelmeztetések és magyarázatok tekintetében.

 11. A kozmetikai termék expozíciója
 12. A kozmetikai termék expozíciójának adatai, figyelembe véve az 5. szakaszban tett megállapításokat a következőkkel kapcsolatban:

  1. Az alkalmazás helye(i);
  2. Az alkalmazás területe(i);
  3. A felhasznált termék mennyisége;
  4. A használat időtartama és gyakorisága;
  5. Az expozíció rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható módja(i);
  6. A lakossági célcsoport (vagy az expozíciónak kitett csoport). Figyelembe kell venni Egy bizonyos csoport lehetséges expozícióját is.

  Az expozíció kiszámításánál tekintettel kell lenni a toxikológiai hatásokra is (pl. az expozíciót egyes esetekben a bőr egységnyi területére vagy a test egységnyi tömegére kell kiszámítani). A közvetlen felhasználástól eltérő alkalmazásból eredő másodlagos expozíció lehetőségét is tekintetbe kell venni (pl. spray nem szándékos belélegzése, ajakon használandó termékek véletlen szervezetbe kerülése stb.).

  Külön figyelembe kell venni, hogy a részecskeméret hogyan befolyásolhatja az expozíciót.

 13. Az anyagokra vonatkozó expozíció
 14. A kozmetikai termékben található anyagokrevonatkozó, a toxikológiai határértékeket figyelembe vevő expozíciós adatok, figyelembe véve a 6. szakaszban leírt információkat.

 15. Az anyagok toxikológiai profilja
 16. A 18. cikk sérelme nélkül a kozmetikai készítményben lévő anyag toxikológiai profilja, valamennyi toxikológiai határértékre vonatkozóan. Különös figyelmet kell fordítani a lokális toxoticás értékekre (bőr- és szemirritáció), a bőrallergiára, és UV-abszorbció esetén a fény által kiváltott toxicitásra.

  Az abszorpció valamennyi jelentős toxikológiai lehetőségét és a szisztematikus hatásokat figyelembe kell venni, és a nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje (NOAEL) alapján ki kell számítani a biztonsági határt (MoS). Ezek figyelembe vételének hiányát megfelelően igazolni kell.

  Különös figyelemet kell fordítani a toxikológiai profilra irányuló minden lehetséges hatásra, amelynek kiváltói:

  • részecskeméret, beleértve a nanoanyagokat;
  • a felhasznált anyagok vagy nyersanyagok szennyeződései; és
  • az anyagok közötti kölcsönhatás.

  Minden interpolációt megfelelően alá kell támasztani és igazolni kell.

  Az információforrást pontosan meg kell határozni.

 17. Nemkívánatos hatások és súlyos nemkívánatos hatások
 18. A kozmetikai termék, vagy amennyiben releváns, más kozmetikai termék által kiváltott nemkívánatos hatásokról és súlyos nemkívánatos hatásokról rendelkezésre álló valamennyi adat. Idetartoznak a statisztikai adatok is.

 19. Tájékoztatás a kozmetikai termékről
 20. Egyéb relevéns információ, pl. meglévő tanulmányok önkéntesektől vagy az egyéb érintett területeken végzett kockázatelemezések megfelelően megerősített és alátámasztott következtetései.

B. RÉSZ – A kozmetikai termék biztonsági értékelése

 1. Értékelési következtetések
 2. Nyilatkozat a kozmetikai termék biztonságosságáról a 3. cikk vonatkozásában.

 3. A címkén szereplő figyelmeztetések és használati utasítások
 4. Nyilatkozat a különleges figyelmeztetések és használati utasítások címkézésről a 19. cikk (1) bekezdésnek d) pontjának megfelelően.

 5. Indoklás
 6. Az 1. szakaszban meghatározott következtetések és a 2. szakaszban szereplő nyilatkozat értékeléséhez vezető tudományos érvelés magyarázata. Ennek a magyarázatnak az A. részben meghatározott leírásokon kell alapulnia. Amennyiben szükséges, a biztonsági határokat is értékelni kell, és meg kell vitatni.

  Különleges értékelésnek kell alávetni többek között a három év alatti gyermekeknek szánt kozmetikai termékeket és a kizárólag külső használatra szánt intim higiéniai termékeket.

  A kozmetikai termékeket alkotó anyagok lehetséges kölcsönhatásait is vizsgálni kell.

  A különböző toxikológiai profilok figyelembe vételét vagy mellőzését kellőképpen alá kell támasztani.

  A kozmetikai termék biztonságosságát érintő stabilitási hatásokat megfelelőképpen figyelembe kell venni.

 7. Az ellenőrző személy képzettsége és a B. részre vonatkozó jóváhagyás
 8. A biztonsági ellenőr neve és címe.

  A biztonsági ellenőr végzettségének igazolása.

  Keltezés és a biztonsági ellenőr aláírása.

 

További részletek